Linki

ZSHT

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych

w Zakopanem

 

Postanowienia ogólne

1.     Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2.     Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3.     Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4.     Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5.     W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

6.     Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin wypożyczalni

1.     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.     Uczeń może posiadać na swoim koncie kilka książek, w tym najwyżej 2 lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

3.     Lektury wypożycza się na okres 3 tygodni, pozostałe książki na okres 1 miesiąca.

4.  Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

5.     Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

6.     Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany

jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

7.     Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed

zakończeniem roku szkolnego .

8.     Po rozliczeniu się z biblioteką na koniec roku szkolnego, czytelnicy mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.

 

    Regulamin czytelni

1.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru wypożyczalni.

2.     Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu , nie wynosząc ich poza czytelnię.

3.     W czytelni należy zachować ciszę i porządek. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz prowadzenia rozmów telefonicznych

4.     Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

       

Regulamin Stanowisk Komputerowych

1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
3. Praca przy komputerze (tylko 1 lub 2 osoby przy stanowisku) możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela-bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy przedłożyć legitymację uczniowską celem dokonania wpisu do zeszytu czytelni.
5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny (jeśli stanowisko pozostaje wolne można ten czas przedłużyć).
6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
7. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
8. NIE WOLNO! Zmieniać ustawień w BlOS-ie, instalować własnych programów i gier, usuwać zainstalowanych.
9. NIE WOLNO!" Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
10. Zabrania się korzystania ze stron zawierających: pornografię, przemoc i tzw. treści szkodliwe.
11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

Biblioteka czynna:

Poniedziałek: 7:45 - 15:15

Wtorek: 7:45 - 15:15

Środa: 7:45 - 15:15

Czwartek: 7:45 - 15:15

Piątek: 7:45 - 15:15

 


© 2013 ZSHT. All rights reserved. Code&Design SilentKiller & Frixu