ZASADY REKRUTACJI

 

 • Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

 • Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

 • Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Technikum nr 2:

 • ​​ zawód: technik hotelarstwa - 2 oddziały (56 – 64 uczniów)

 • ​​ zawód: technik obsługi turystycznej – 1 oddział (28 – 32 uczniów)

 • ​​ zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 oddziały (56 – 64 uczniów)

 • ​​ zawód: technik ekonomista - 1 oddział (28 – 30 uczniów)

 • zawód: technik ekonomista ​​ profil mundurowy – 1/2 oddziału (14 – 15 uczniów)

 • ​​ zawód: technik informatyk - 1 oddział (26 – 28 uczniów)

 • zawód: technik informatyk profil mundurowy – 1/2 oddziału (13 – 14 uczniów)

 • zawód: technik usług fryzjerskich –1 oddział (28 – 32 uczniów)

 • Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Branżowej Szkole I stopnia:

 • zawód kucharz – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)

 • zawód sprzedawca – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)

 • zawód fryzjer – 1 oddział - (28 – 32 uczniów)

 • 1 oddział wielozawodowy - (28 – 32 uczniów)

 • Ustala się następujące terminy rekrutacyjne:

  • od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. ​​ – ​​ składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu i dwie fotografie
   i dodatkowo w przypadku SB– ​​ o zaświadczenie lub umowę o przyjęciu na praktyczną ​​ naukę zawodu,

  • 29 czerwca 2018 r. godz.12.00 ​​ - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej,

  • do 3 ​​ lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie,

  • do 9 ​​ lipca 2017 r. - ​​ potwierdzenie woli podjęcia nauki przez uzupełnienie dokumentacji,

  • 10 lipca 2018 r. godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy
   kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,

  • od 11 lipca do 27 lipca 2018 składanie wniosku w ​​ rekrutacji ​​ uzupełniającej,

  • 30 lipca 2018 r. godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej,

  • do 21 sierpnia 2018 - uzupełnienie dokumentacji,

  • 22 sierpnia o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

 • O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punków uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i przyznanych przez komisję na podstawie ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia
  gimnazjum.

 • Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa gimnazjalnego bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy, matematyka,
  geografia.

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu
  następujących przedmiotów:

 • języka polskiego,

 • historii i wiedzy o społeczeństwie,

 • matematyki,

 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii ​​ 

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 • Przyjmuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa gimnazjalnego:

  • celujący - 18 punktów

  • bardzo dobry - 17 punktów

  • dobry - 14 punktów

  • dostateczny – ​​ 8 punktów

  • dopuszczający - 2 punkty

 • Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum ​​ kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów, przy czym:

  • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

  • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, za więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba
   punktów to 18 punktów – wykaz liczby punktów za poszczególne osiągnięcia stanowi załącznik nr 6.

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 • Minimalna liczba punktów do Technikum nr 2 to 50.