OGŁOSZENIE z dnia 22.08.2018 r.

o przyjmowaniu ofert na dzierżawę boiska szkolnego ZSH-T na potrzeby organizacji sztucznego lodowiska w okresie zimowym w formie zapytania o cenę

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego:

 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych  im. Władysława Zamoyskiego, ul. Partyzantów 1/5,

34-500 Zakopane

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w ZSH-T w dniu 20.09.2018 o godz. 1200 w pok.19.

 1. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z obiektem:

Z obiektem  można zapoznać się do dnia 14.09.2018 /codziennie w dni robocze w godz. od 800 do godz. 1400 w ZSH-T. Szczegółowe informacje można uzyskać ZSH-T pod nr tel. 18 20 66846

 1. Podstawowy zakres dzierżawy:
 • Montaż instalacji lodowiska
 • Dostosowanie przyłączy
 • Uruchomienie lodowiska w okresie zimowym z możliwością nieodpłatnego udostępniania dla młodzieży ZSH-T w ramach zajęć z wychowania fizycznego

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu zamówienia lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę boiska szkolnego ZSH-T. Nie otwierać przed dniem …….. r. godz. ……….

Oferty należy składać w siedzibie ZSH-T pok. 19 /sekretariat szkoły/

Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2018 o godz. 1100

Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni.

 1. Zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 1. Informacja dodatkowe:
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zamawiający decyduje o wyborze miedzy tymi oferentami.
 3. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z nabywcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przebiegu postępowania przez kierownika jednostki.

 

Dyrektor ZSH-T

 

mgr Zdzisław Króżel