Załącznik nr 1

do Zarządzenia dyrektora ZSHT nr 17/2017

z dnia  28  września 2017 r.

 

 

Regulamin rekrutacji udziału w projekcie

„Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie”

„Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”

klas II i III Technikum nr 2 ZSHT w Zakopanem

numer: 2017-1-PL01-KA102-035804

realizowanym w okresie 01.10.2017 - 30.09.2018 roku

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

w ramach projektu

"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

 

 

 

§1

 

DEFINICJE  

 

1.        Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

a.    Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzierealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”;

 

b.   Beneficjent – należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5 w skrócie ZSHT;

 

c.    Proces rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia do udziału w projekcie uczniów klas II i III uczących się w Technikum nr 2 w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych;

 

d.   Uczestniczka/Uczestnik – należy rozumieć przez to uczennicę/ucznia klasy II i III Technikum nr 2 w ZSHT w Zakopanem,  która/y spełnia wymogi określone w Regulaminie, została/ł zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie, dostarczyła/ł wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z listą kontrolną.

 

 

 

§2

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Projekt Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie nr 2016-1-PL01-KA102-035804,  zwany dalej Projektem, realizowany jest przez ZSHT w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A;

 

2.      Regulamin rekrutacji i udziału w projektu pt. Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie (zwany dalej Regulaminem) określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa w Projekcie, organizację wsparcia, obowiązki Uczestniczki/Uczestnika Projektu, warunki rezygnacji z udziału w Projekcie;

 

3.      Biuro projektu znajduje się w ZSHT w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5.

 

 

 

§3

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1.      Projekt Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie o nr: 2016-1-PL01-KA102-035804 realizowany jest w ZSHT w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5 w okresie od  01.10.2017 do 30. 09. 2018 r.

 

2.      Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

 

3.      Projekt przewiduje wyjazd 18 uczniów klas II i III Technikum nr 2 w ZSHT w Zakopanem      w dwóch grupach:

 

a.      pierwsza grupa – 8 uczniów  w zawodach technik informatyk – 4 uczniów, technik ekonomista – 4 uczniów (Berlin)

 

b.      druga grupa – 10 uczniów w zawodach technik hotelarz –4 uczniów, technik obsługi turystycznej – 2 uczniów, technik żywienia i usług gastronomicznych –   4 uczniów (Rimini)

 

      w celu odbycia staży zawodowych

 

4.      Czas pobytu uczniów za granicą wynosi 21 dni łącznie z podróżą. Wyjazdy na praktyki zawodowe poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym

 

5.      Główne działania projektu tzn. mobilności Uczestników zaplanowano tak, aby były zgodne z harmonogramem praktyk w ZSHT w Zakopanem

 

6.      Wszyscy Uczestnicy Projektu mają zagwarantowany udział w:

 

a.      kursie języka angielskiego zawodowego - 15 godz. dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych,

 

b.      kursie języka włoskiego – 30 godzin dla  grupy wyjeżdżającej do Rimini,

 

c.       kursie języka niemieckiego zawodowego – 15 godzin dla grupy  wyjeżdżającej do Berlina,

 

d.      przygotowaniu kulturowym – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów Niemiec i Włoch - 4 godz.

 

e.      przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym - zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach - 4 godz.

 

f.        ubezpieczenie oraz dofinansowanie na pokrycie:

 

I.                    kosztów podróży

 

II.                  kosztów utrzymania

 

III.                opłaty za udział w kursie językowym

 

7.        Językiem Projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język angielski lub język niemiecki.

 

8.        Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III Technikum nr 2 w ZSHT w Zakopanem odbywających praktyki zawodowe zgodnie ze szkolnym planem nauczania, chętnych do rozwijania swoich kompetencji zawodowych i językowych.

 

9.        Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

 

 

 

§4

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1.      W Projekcie może wziąć udział 18 uczniów klas II i III Technikum nr 2 w  ZSHT w Zakopanem.

 

2.      Wyjazd uczniów na praktyki zagraniczne odbędzie się w terminie od 05.03.2018-23.03.2018 w dwóch grupach:

 

a.      I grupa wyjazd do Berlina  – 8 uczniów w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista,

 

b.      II grupa wyjazd do Rimini  – 10 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

3.      Informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie zostaną umieszczone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń na szkolnych korytarzach, w zakładce programu PO WER na szkolnej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym szkoły.

 

4.      Uczniowie klas II i III Technikum nr 2 w ZSHT  zainteresowani udziałem w Projekcie w okresie rekrutacji muszą przedłożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (dostępne na stronie szkoły www.zsht.pl w zakładce projekt PO WER oraz u koordynatora projektu w pok. 108 na p. I): 

 

I. formalne:

 

a.        Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2);

 

b.        Listę kontrolną (zał. nr 3)

 

c.         Oświadczenie o posiadaniu ważnego dokumentu na wyjazd

 

II. merytoryczne:

 

a.        CV w języku polskim

 

b.        List motywacyjny w języku polskim

 

5.      Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone datą i podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna/rodzica.

 

6.      Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.

 

7.      Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.

 

8.      Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 3 w godzinach pracy sekretariatu szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie, imię i nazwisko kandydata, klasa.

 

9.      Dokumenty złożone przez kandydatów na Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.

 

10.  Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20.10.2017 r. o godzinie 14.00.

 

11.  Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka angielskiego oraz jako przewodniczący wicedyrektor szkoły.

 

12.  Czynności komisji rekrutacyjnej:

 

a.      Sprawdzenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z listą kontrolną kandydata pod względem formalnym;

 

b.      Przeprowadzenie testów i rozmów kwalifikacyjnych

 

c.       Utworzenie listy uczestników projektu 18 osób z największą liczbą punktów i listy rezerwowej (max 5 kolejnych osób)

 

13.  Uczestnikami Projektu będą uczniowie klas II i III Technikum nr 2 ZSHT w Zakopanem o profilach wskazanych w paragrafie 3 punkt 3 a i b.

 

14.  Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

 

15.  Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Projekcie:

 

a.    Złożenie przez ucznia CV i listu motywacyjnego- liczba pkt. 0 10 w ramach tego kryterium oceniane będą:

 

·      zaplanowanie wykorzystania wiedzy, umiejętności, postaw zdobytych na praktyce 0 3pkt,

 

·      planowanie dalszego kształcenia – 0 3 pkt.,

 

·      przyczyny udziału w projekcie 0 4 pkt.

 

b.    Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego – liczba pkt. 0 12 średnia ocen pomnożona przez dwa

 

c.    Frekwencja – liczba pkt. 0 – 10 – frekwencja wyrażona w procentach podzielona przez 10

 

d.    Opinia wychowawcy z uwzględnieniem:

 

·      trudna sytuacja materialna – 3 pkt.,

 

·      rodzina wielodzietna –  3 pkt.,

 

·      niepełnosprawność w rodzinie – 4 pkt.

 

e.    Aktywność na rzecz szkoły:

 

·      udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach  i in.- liczba pkt. 0 10

 

f.          Test z przedmiotów zawodowych – liczba pkt. 0 20 testy opracowane tak, aby maksymalna liczba punktów wynosiła 20, przyznane punkty w projekcie to liczba punktów z testu,

 

g.         Krótka rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub języku niemieckim liczba pkt. 0 -18- odpowiedzi na trzy krótkie pytania po 6 pkt. za każdą odpowiedź

 

h.         Łączna liczba punktów do zdobycia: 90.

 

 

 

16.  Dla osób, które ze względu na chorobę (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) nie przystąpią do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej z języka obcego wyznacza się termin dodatkowy w dniu 30.10.2017 r.

 

17.  Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 31.10.2017 roku na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły.

 

18.  Uczniowie zakwalifikowani do Projektu muszą złożyć pisemną deklarację (załącznik nr 4) uczestnictwa w Projekcie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5) w związku z działaniami projektowymi.

 

19.  Z Uczestników rekrutacji, którzy nie zostali zakwalifikowani do Projektu zostanie utworzona  lista rezerwowa.

 

20.  Jeżeli osoba  zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 10.11.2017 r. podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

21.  Do mobilności zakwalifikowanych zostanie 18 uczniów Technikum nr 2 w zawodach wymienionych w paragrafie 3 pkt. 3 a i b.

 

22.  W przypadku uczniów, którzy uzyskają taką samą ilość punktów kryterium pierwszeństwa ustali się porównując punkty za średnią ocen z przedmiotów zawodowych i języka obcego, porównując ilość godzin nieusprawiedliwionych w poprzednim roku szkolnym, a w następnej selekcji - kolejność zgłoszeń

 

23.  W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wzięcie udziału w mobilności zakwalifikowanego uczestnika w zaplanowanym terminie jego miejsce zajmie kolejny uczeń z listy rezerwowej.

 

24.  W przypadku braku przewidzianej liczby zrekrutowanych Uczestników/Uczestniczek komisja rekrutacyjna ogłosi rekrutację uzupełniającą w dowolnym czasie.

 

 

 

§5

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.        Wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika i opiekunów/rodziców wybranych Uczestników Projektu, deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie.

 

2.        Zawarcie z uczestnikami Projektu umowy o odbycie praktyk zagranicznych.

 

3.        Podpisanie przed wyjazdem umowy z Beneficjentem.  Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 

4.        Szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie zostaną określone w Umowie

 

5.        Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

 

a.        Przestrzegania regulaminu praktyk (zał. do umowy),

 

b.        Udziału w 15 godzinnym kursie języka angielskiego,

 

c.         Udziału w 15 godzinnym kursie języka niemieckiego,

 

d.        Udziału w 30 godzinnym kursie języka włoskiego,

 

e.        Udziału w 4 godzinnym kursie kulturowym,

 

f.          Udział 4 godzinnym w kursie psychologiczno-pedagogicznym,

 

g.        Udziału w zorganizowanych mobilnościach,

 

h.        Promocji Projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

 

i.          Udziału w podsumowaniu Projektu,

 

6.        Dzielenia się zdobytą wiedzą i wrażeniami podczas spotkań z innymi uczniami, opiekunami praktyk oraz z rodziną.

 

7.        Bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie.

 

8.        Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do poleceń opiekunów i osób nadzorujących jego praktykę.

 

 

 

§6

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.        Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji (załącznik nr 7) potwierdzonego podpisem opiekuna/rodzica.

 

2.        Uczeń  może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 

3.        W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe będzie uczestniczyć pierwszy uczeń z listy rezerwowej.

 

4.        Uczeń, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba) potwierdzonych na stosownym dokumencie.

 

5.        Uczeń może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:

 

a.        naruszenia przez niego postanowień Regulaminu;

 

b.        rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;

 

c.         nieuprawnionej nieobecności podczas stażu;

 

d.        opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć.

 

6.        W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, ubezpieczenia czy organizacji praktyk.

 

 

 

§7

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

1.        Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również dołączona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu. Lista rankingowa zakwalifikowanych Uczestników zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły do 31.10.2017 r.

 

2.        Od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania na piśmie w ciągu 4 dni kalendarzowych od podania wyników do Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

3.        W przypadku odwołania się kandydata/kandydatki przewodniczący komisji rekrutacyjnej rozpatrzy odwołanie  w ciągu 3 dni kalendarzowych i odpowie na piśmie.

 

 

 

 

 

§8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

 

2.        W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,   a dotyczących udziału w Projekcie, decyzję podejmie Komisja złożona z:  dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela z zespołu projektowego.

 

3.        Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce projektu.

 

4.        Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

 

5.        Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

 

6.        W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator.

 

7.        Każdy z Uczestników Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.

 

8.        Regulaminobowiązuje na okres realizacji Projektu.

 

9.        Szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie zostaną określone w Umowie. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły w zakładce Projektu.

 

10.    Szczegółowe informacje o Programie: http://power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2017

 

11.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2017 r. zarządzeniem dyrektora szkoły.