Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który w lipcu br. został zatwierdzony do realizacji. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt nasz p.n „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie” (nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-035804) obejmuje organizację:

– 3-tygodniowego stażu w Berlinie (Niemcy) dla 8 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista;

– 3-tygodniowego stażu w Rimini (Włochy) dla 10 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

Projekt rozpocznie się przeprowadzeniem rekrutacji w październiku 2017.

Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów weźmie udział w zajęciach przygotowawczych – językowych i kulturowych.

Praktyki odbędą się w marcu 2018 r. (5-23 marca 2018 r.).

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie, są doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini. Partnerzy są odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych.

W Berlinie uczniowie zamieszkają u rodzin niemieckich, natomiast w Rimini mieszkać będą w pensjonacie.

Szkoła zorganizuje podróż do miast, w których odbędą się staże.

Każdej grupie towarzyszyć będzie nauczycieli- opiekun.

Uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych zaplanowanych w:

– Bundestag, Museum Island (Berlin)

– Wenecja, San Marino (Rimini)

Celem zagranicznego stażu jest:

– doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników,

– zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,

– zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach,

– nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole,

– zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą,

– podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego (angielskiego, niemieckiego),

– zwiększenie motywacji do dalszej nauki,

– rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów goszczących,

– podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych,

– nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.

Oczekiwane rezultaty:

– nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie szkoleń w przedsiębiorstwach potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET,

– zwiększenie szans na pozytywne zdanie egzaminów zewnętrznych, ,

– zwiększenie motywacji i zainteresowania przedmiotami zawodowymi,

– zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,

– po zakończeniu praktyk nasi uczniowie będą mieli większe szanse na zatrudnienie na miejscowym i europejskim rynku pracy.