Deklaracja dostępności – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zsht.pl

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zsht.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsht.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, zwany dalej ZSHT.

Telefon: +48 182066846

E-mail: sekretariat@zsht.pl

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

Partyzantów 1/5

34-500 Zakopane

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20

Strona Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848).

Zamieszczone na stronie ZSHT informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości; są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

-zmiany kontrastu w 2 trybach: normalny i wysoki kontrast

-zmiana wielkości znaków w 8 rozmiarach

-adres jest zarówno w stopce jak i tzw. metatagach

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Radosław Morawski-Rapacz – kierownik gospodarczy Telefon: 182066846

E-mail: r.morawski-rapacz@zsht.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku napotkania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o niezwłoczny kontakt do osoby odpowiedzialnej za dostępność do strony, to jest:

Radosław Morawski-Rapacz – kierownik gospodarczy Telefon: 182066846

E-mail: r.morawski-rapacz@zsht.pl

Drogą mailową i / lub telefoniczną można składać wnioski o udostępnienie szukanych informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także wnioskować o uzupełnienie treści na stronie. Każdy z Państwa ma prawo wystąpić o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, względnie innego szukanego dokumentu, pliku, informacji, etc. Ponadto każdy z Państwa ma prawo wnioskować o udostępnienie informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Wystąpienie / wniosek / żądanie powinny zawierać:

Dane osoby zgłaszającej;

Preferowaną formę i sposób kontaktu;

Formę informacji, o którą wnioskuje.

ZSHT powinien zrealizować wniosek / żądanie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni, począwszy od dnia złożenia wniosku / żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZSHT niezwłocznie informuje o tym wnioskującego. Termin może być wydłużony do 60 dni.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) każdy podmiot ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w cytowanej wyżej ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

Partyzantów 1/5

34-500 Zakopane

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia:

– od ul. Partyzantów – główne wejście do budynku szkoły, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

– od strony internatu szkoły, wejście bez barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze są wolne od barier poziomych i pionowych, szkoła zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W budynku zainstalowana jest winda, z dostępem dla osób niepełnosprawnych, która wyjeżdża i zjeżdża na wszystkie poziomy (od poziomu -1 – podziemia, do poziomu 4 – czwarte piętro). Na parterze znajduje się sekretariat, dyrekcja, archiwum, sale gimnastyczne, aula, na poziomie 1 znajduje się sekretariat młodzieżowy, pokój wicedyrektorów, biblioteka. Na 4 piętrze znajduje się gabinet pedagoga oraz pokój nauczycielski. Na wszystkich poziomach, poza -1, znajdują się sale lekcyjne. Na poziomie -1 ulokowana jest szatnia dla uczniów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 4 piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W szkole nie znajdują się pochylnie, platformy, szkoła nie zapewnia wizualnych, dotykowych oraz głosowych informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, nie ma także pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed głównym wejściem do budynku znajduje się jedno wydzielone i oznakowane, zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi, miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.