Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/ucznia jest Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Partyzantów1/5, numer telefonu: 18 20 668 46, adres e-mail: sekretariat@zsht.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego jest Pani Magdalena Kamińska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 514 794 288 lub adresem e-mail: m.kaminska@zsht.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
  w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.)
  w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem organizacji partnerskich przy realizacji projektów staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
 5. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: sądy, policja ZUS, organ prowadzący, SIO, spółka Vulcan lub inne, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum .
 7. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 10. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji w tym profilowaniu.