A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Regulamin rekrutacji 2021 – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Regulamin rekrutacji

 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2. Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

3. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Technikum nr 2:

• zawód: technik hotelarstwa – 1 oddział (28-32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik organizacji turystyki – 1 oddział (28 – 32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział (28-32 uczniów – ) w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik ekonomista – 1 oddział (28 – 30 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik informatyk – 1 oddział (26 – 28 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy

4. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Branżowej Szkole I stopnia:

• zawód kucharz – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
• zawód fryzjer – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
• zawód sprzedawca – ½ oddziału – (14 – 16 uczniów)
oddział wielozawodowy ½ oddziału – (14 – 16 uczniów)

5. Ustala się następujące terminy rekrutacyjne:

a. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00 – składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
b. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

(kserokopie lub oryginały),

c. 22 lipca 2021 r. – Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
d. od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.- wydanie przez szkołę skierowania na ba-danie lekarskie (dotyczy uczniów zakwalifikowanych w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych),
e. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00- potwierdzenie woli pod-jęcia nauki przez uzupełnienie dokumentacji:

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (od lekarza rodzinnego)
• dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
• w przypadku Branżowej Szkoły o zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu lub umowę,
• w przypadku nauki w grupie mundurowej, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w lekcjach Edukacja Wojskowa,

f. 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00- ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,
g. od 02 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r.- rekrutacja uzupełniająca

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punków uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty i przyznanych przez komisję na podstawie ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia
ukończenia szkoły podstawowej.

7. Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

język polski,
język obcy,
matematyka,
geografia.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu
następujących przedmiotów:

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35
b) matematyki mnoży się przez 0,35
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30

9. Przyjmuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

a. celujący – 18 punktów
b. bardzo dobry – 17 punktów
c. dobry – 14 punktów
d. dostateczny – 8 punktów
e. dopuszczający – 2 punkty

10. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawo-wej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów, przy czym:

a. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów
b. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
c. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, za więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba
punktów to 18 punktów

11. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów

12. Minimalna liczba punktów do Technikum nr 2 to 60.

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:

– Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

– Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego