A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Regulamin rekrutacji 2022 – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Technikum nr 2:
 • zawód: technik hotelarstwa – 1 oddział (28-32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
 • zawód: technik organizacji turystyki – 1 oddział (28 – 32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
 • zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 oddziały (56-64 uczniów) w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
 • zawód: technik ekonomista– 1,5 oddziału (24 – 45 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
 • zawód: technik informatyk– 1,5 oddziału (39 – 42 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy

 

 1. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Branżowej Szkole I stopnia:
 • zawód kucharz – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
 • zawód fryzjer – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
 • oddział wielozawodowy – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)

 

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacyjne:
  1. od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. – składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2. od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopie lub oryginały) oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
  3. 19 lipca 2022 r. – Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  4. od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie (dotyczy uczniów zakwalifikowanych w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych),
  5. do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez uzupełnienie dokumentacji:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (od lekarza rodzinnego)
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 • w przypadku Branżowej Szkoły, zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu lub umowę,
 • w przypadku nauki w grupie mundurowej, zaświadczenie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w lekcjach Edukacja Wojskowa,
  1. 26 lipca 2022 r. do godz. 12:00– ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy
   kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,
  2. od 27 lipca 2022r. do 18 sierpnia 2022r.- rekrutacja uzupełniająca
 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punków uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty i przyznanych przez komisję na podstawie ocen i osiągnięć ze świadectwa
  ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy, matematyka, geografia.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu
  następujących przedmiotów:
 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35
 2. matematyki mnoży się przez 0,35
 3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30
 4. Przyjmuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry –17 punktów
  3. dobry –14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów, przy czym:
  1. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
  3. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, za więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba
   punktów to 18 punktów
 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

Regulamin rekrutacji do internatu

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

-Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi  zmianami.

– Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego