Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie:
– Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
– Zarządzenia Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r.
– Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2. Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

3. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Technikum nr 2:

• zawód: technik hotelarstwa – 1 oddział (28-32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik obsługi turystycznej – 1 oddział (28 – 32 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział (28-32 uczniów – ) w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik ekonomista – 1 oddział (28 – 30 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy
• zawód: technik informatyk – 1 oddział (26 – 28 uczniów) – w tym 5 uczniów – oddział mundurowy

4. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Branżowej Szkole I stopnia:

• zawód kucharz – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
• zawód fryzjer – 1 oddział – (28 – 32 uczniów)
• zawód sprzedawca – ½ oddziału – (14 – 16 uczniów)
oddział wielozawodowy ½ oddziału – (14 – 16 uczniów)

5. Ustala się następujące terminy rekrutacyjne:

a. od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

b. od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c. 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,

d. do 14 lipca 2020 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie (dotyczy uczniów zakwalifikowanych w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych),

e. do 20 lipca 2020 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez uzupełnienie dokumentacji:

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

• zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (od lekarza rodzinnego)
• dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
• w przypadku Branżowej Szkoły o zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu lub umowę,

f. 21 lipca 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych,

g. od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. składanie wniosku w rekrutacji uzupełniającej,

h. 17 sierpnia 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej,

i. do 21 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie dokumentacji,

j. 24 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punków uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty i przyznanych przez komisję na podstawie ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia ukończenia szkoły podstawowej.

7. Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język ob-cy, matematyka, geografia.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35
b) matematyki mnoży się przez 0,35
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30,

9. Przyjmuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

a. celujący – 18 punktów
b. bardzo dobry – 17 punktów
c. dobry – 14 punktów
d. dostateczny – 8 punktów
e. dopuszczający – 2 punkty

10. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandy-dat może uzyskać co najwyżej 28 punktów, przy czym:

a. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów
b. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
c. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, za więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów to 18 punktów,

11. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów,

12. Minimalna liczba punktów do Technikum nr 2 to 60.

 

Do pobrania: Zasady rekrutacji 20-21